ចុះឈ្មោះ
បុត្រសម្ព័ន្ធ
04:25:02 am (GMT+8)
  • ការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខនៅ LENG88
  • លក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន៖ សមាជិកទាំងអស់ភ្នាល់នៅ LIVE CASINO ហើយចូលរួមលេង BACCARAT

ការផ្តល់ជូនពិសេសអាចទទួលបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ

  • ការផ្តល់ជូនពិសេសអនុវត្តតែចំពោះការចាក់ចំពោះ Banker ឬ Player នៅក្នុងហ្គេម Live Baccarat ប៉ុណ្ណោះ។ អនុវត្តចំពោះការភ្នាល់ដែលចាញ់ពេលដែល Banker ឬ Player បើកបៀ 2 សន្លឹកដំបូងដែលមាន 8 ពិន្ទុ ឬ 9 ពិន្ទុ (មិនអនុវត្តចំពោះការអូសសន្លឹកបៀទី 3)។

ប្រាក់ត្រឡប់

ចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់អប្បបរមា

ប្រាក់រង្វាន់អតិបរមា

តម្រូវកាភ្នាល់

100%

$10

$38

5 ជុំ

 

  • ឧទាហរណ៍:

☛ ការភ្នាល់លើPlayer $25៖ លទ្ធផលនៃសន្លឹកបៀ 2 សន្លឹក Player 8 ពិន្ទុ Banker 9 ពិន្ទុ > Player ចាញ់ដែលមានសុពលភាព ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូន

ប្រាក់រង្វាន់ទទួល: $25

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវភ្នាល់មុនពេលដកប្រាក់: $25 x 5 = $125

  • ប្រាក់រង្វាន់មិនអនុវត្តចំពោះការភ្នាល់ឆ្នោតទេ។
  • វិធីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់: ទាក់ទង ផ្នែកបម្រើអតិថិជន តាម LiveChat ឬ Telegram @CSleng88 ដើម្បីទទួលប្រាក់រង្វាន់។
  • ចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូននេះមានន័យថាអតិថិជនបានយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌទូទៅរបស់ LENG88។